Why choose us?

我们的团队

黄达仁律师于1994年毕业于Osgoode Hall (奥斯古德)法学院并于1996年取得安大略省律师资格。黄达仁律师作为一名不断进取的诉讼律师,旨在为个人以及中小型企业提供一流的家庭法、民事诉讼、商业法、公司法务以及移民法的服务,并为他的客户赢得了令人满意的成果,也同时取得了客户对他的信任。

黄达仁律师曾经在以下各种类型以及各级法院辩论和赢得诉讼:

-         安大略省上诉法院

-         安大略省高等法院

-         安大略省家庭法院

-         多伦多市中心的旧市政厅刑事法庭

-         小额索赔法庭

-         移民难民委员会以及移民上诉委员会

-         安大略省其他各地的法庭和省级犯罪法庭